Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich. W tym celu należy złożyć w kancelarii KP PSP Żuromin lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, ul. Warszawska 25, 09-300 Warszawa) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;
  • kserokopię dokumentu tożsamości;
  • imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, wraz ze wskazaniem danych osoby odpowiedzialnej za organizację praktyki;

Komendant Powiatowy PSP w Żurominie po uzyskaniu opinii kierowników komórek organizacyjnych podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia studenta na praktykę.

O decyzji student zostanie poinformowany.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę zawierane jest „Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych”, poprzedzone uzgodnieniem jej programu.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Praktyki są niepłatne.

pdfKPPSPZUROMIN_PRAKTYKI-Formularz_zgłoszeniowy.pdf

docPorozumienie_praktyki.doc

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone